Tentamenreglement voor studenten eind derde of vierde jaar

Bekijk en download deze lijst om te zien of je alles compleet hebt voor je tentamen: Afstreeplijst Tentamen 2022

 

De tentamenopdracht

1 Doel
1.1 Aan het eind van het derde studiejaar (voor deeltijdstudenten aan het eind van het vierde studiejaar) krijgt  de student de gelegenheid zijn/haar vaardigheden en vorderingen aan te tonen door deel te nemen aan een tentamen.
1.2 Studenten die slagen voor dit tentamen worden toegelaten tot het eindexamenjaar.
1.3 Studenten die niet slagen voor dit tentamen kunnen deelnemen aan het hertentamen.
1.4 Studenten die hun studie na het afleggen van het tentamen beëindigen, krijgen een getuigschrift van het resultaat toegestuurd.

2 Coördinatie
2.1 Het tentamen wordt door de directeur gecoördineerd.
2.2 De Wackers Academie stelt de student werkruimte en modeluren ter beschikking om aan de tentamenopdrachten te voldoen. De uren waarop modellen beschikbaar zijn worden bepaald door de tentamencoördinator, in overleg met de tentamenkandidaten.

3 Voorwaarden voor deelname
3.1 Voor deelname aan het tentamen moet de student, door middel van een beoordelingsrapport, aantonen de volgende op de Wackers Academie gevolgde vakken met voldoende resultaat te hebben gehaald: perspectief, anatomie en kunstgeschiedenis.
3.2 Deze beoordelingsrapporten worden aan het eind van ieder studiejaar verstrekt.
3.3 Verder dient de student een korte scriptie in geprinte versie in te leveren.
3.4 De scriptie bestaat uit een titelpagina, een pagina waarin gemotiveerd wordt waarom dit onderwerp is uitkozen, een inhoudspagina, minimaal 5 en maximaal 10 pagina’s A4 formaat tekst, al dan niet aangevuld met afbeeldingen en een opgave van de literatuurbronnen. Uit de volgende onderwerpen mag gekozen worden: een kunstenaar (beeldhouwer – schilder), een periode of groepering, een schilder- of beeldhouwtechniek.
3.5 De scriptie wordt niet beoordeeld.

4 Duur
4.1 De student wordt gedurende de tentamenperiode (ongeveer twee maanden) in de gelegenheid gesteld zelfstandig de werkstukken te vervaardigen.
4.2 Uitsluitend deze tijdens de tentamenperiode vervaardigde werkstukken kunnen ter beoordeling worden aangeboden.

5 Tentamen tekenen schilderen
5.1 Het praktische gedeelte van dit tentamen bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:
5.1.1 Model: 2 staande, 2 zittende, 2 liggende uitgewerkte figuurstudies ten voeten uit op het formaat 80 x 110 in minimaal 2 verschillende tekenmaterialen. Schilder ook 2 studies waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waarop deze opdracht wordt getoetst: stand, anatomie, verhoudingen, plaatsing, toon en vorm (minimaal met zwart, wit en midden grijs).
5.1.2 Portret: van 3 verschillende modellen ieder 3 kopstudies (profiel, en face en driekwart) en 2 studies tot en met de handen. Schilder ook 2 studies waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waaraan deze opdracht wordt getoetst: gelijkenis, anatomie, verhoudingen, plaatsing en vorm.
5.1.3 Twee stillevens: van minimaal 5 voorwerpen, 5 verschillende composities. Werk 2 van deze 10 composities uit in een schildertechniek waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waarop deze opdracht wordt getoetst: perspectief, plaatsing, verhouding en compositie.
5.1.4 Kopie: teken een schetsboek (c.a. A4 formaat) vol met studies naar beeldhouwwerk en of schilderijen. Let op compositie en licht donker. Maak 4 meer uitgewerkte studies op papier (50 x 65) in houtskool. Beperk je tot een door jou uitgekozen kunstenaar of genre. Maak ook een olieverfstudie. De vereiste criteria zijn verhouding, compositie, tonaliteit en onderzoek.
5.1.5 Locatie (interieur – landschap – stadsgezicht): maak 5 schilderijen in olieverf op locatie, formaat min. 20 x 30 cm, max. 75 x 90 cm. Dit onder bijvoeging van 2 schetsen waaruit blijkt dat perspectief wordt beheerst. De vereiste criteria zijn ruimtelijkheid en compositie.

Tentamencommissie
1 Doel
1.1 De tentamencommissie beoordeelt het werk van de tentamenkandidaten op grond van de geldende tentamenopdracht en de hierin vastgestelde criteria. Bij voldoende resultaat laat de Wackers Academie de tentamen kandidaat toe tot het eindexamenjaar.

2 Samenstelling
2.1 De tentamencommissie bestaat uit vier docenten van de Wackers Academie.
2.2 Alle leden van de commissie worden benoemd door de directeur op een daarvoor toereikende enkelvoudige voordracht van de docentenvergadering.

3 Taak
3.1 De tentamencommissie beoordeelt het werk van iedere tentamenkandidaat afzonderlijk. Zij houdt hierbij per student de volgende procedure aan:
3.1.1 Ieder commissielid brengt voor ieder tentamenonderdeel een positieve dan wel negatieve stem uit. Het commissielid laat zich hierbij door de voor iedere tentamenonderdeel geldende criteria leiden. Het tentamenonderdeel wordt in zijn geheel beoordeeld.
3.1.2 De tentamenonderdelen en hun criteria waarop beoordeeld wordt zijn beschreven in de tentamenopdracht onder punt 5.1 en 6.1.
3.1.3 Indien er meer positieve dan negatieve stemmen uitgebracht zijn, is de student geslaagd voor een tentamenonderdeel. Zo niet, dan slaagt hij of zij hier niet voor. Dit geldt ook in geval dat de stemmen staken.
3.1.4 Als de student voor een meerderheid van de tentamenonderdelen is geslaagd, is hij / zij geslaagd voor het tentamen.
3.1.5 Niet geslaagde studenten kunnen deelnemen aan het hertentamen.
3.1.6 Dit hertentamen zal worden afgenomen door de tentamencommissie en zal plaats vinden kort na aanvang van het academisch jaar.
3.1.7 Voor het hertentamen dient nieuw werk te worden ingeleverd.
3.1.8 Het hertentamen betreft alle onderdelen van het tentamen.
3.1.9 De conclusie (geslaagd of niet geslaagd) wordt per onderdeel schriftelijk meegedeeld.
3.1.10 Tevens dient de commissie haar oordeel schriftelijk te motiveren.
3.1.11 De commissie treed gezamenlijk op.
3.1.12 De commissie geeft gen commentaar op de ingebrachte onderdelen, zij is enkel bevoegd tot het beoordelen.