Algemene voorwaarden

2022/2023

 

ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is ontvangen, is een overeenkomst met de Wackers Academie tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de site vermelde activiteit(en).
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Wackers Academie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Wackers Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 2. De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
 3. De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
 4. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de Wackers Academie, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.
 5. Alle op de site, in de nieuwsbrief, in drukwerk of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. De Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent et cetera) zonder restitutie van gelden.
 7. De Academie is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.
 8. Tijdens een Open Dag en andere tentoonstellingen die op de Academie of in Academieverband gehouden worden, worden de exposanten geacht zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van hun werk. De Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van verlies, beschadiging of breuk van werkstukken.
 9. Het gebouw van de Wackers Academie is lastig toegankelijk voor minder-validen. Er is geen lift aanwezig.

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven voor lessen of cursussen is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch of per mail in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek op een les, cursus of andere activiteiten te reserveren.
 4. Een inschrijving geschiedt voor de volledige les, cursus of activiteit en is bindend.
 5. De datum waarop de Wackers Academie de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de les, cursus of activiteit.
 6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 7. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Wackers Academie.
 8. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 9. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, ook niet op een ander tijdstip ook niet bij andere lessen, cursussen of docenten.
 10. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd.
 11. Het is niet toegestaan aan lessen, cursussen en/of activiteiten deel te nemen waarvoor met zich niet heeft ingeschreven via de website.
 12. De Wackers Academie houden bij de lessen rekening met de door de overheid en gemeente Amsterdam vastgestelde vrijde dagen en vakantieperiodes.

BETALEN

 1. Betaling bij de Wackers Academie gebeurt bij inschrijving via de website.
 2. Bij betaling via de website worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien de deelnemer wenst af te wijken van de betalingsprocedure wordt van te voren contact op genomen met het secretariaat. Tot dat de afspraken met betrekking tot de betalingsprocedure zijn afgerond kunnen wij de plaatsing voor de activiteit niet garanderen.
 4. Bij blijvende (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de volledige betalingsverplichting voor de activiteit door de deelnemer.
 5. Termijnbetaling. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de termijnen, dat wil zeggen dat er voldoende saldo op de rekening van de deelnemer moet staan. De data van incasso worden op de website vermeld. Bij inschrijving wordt de eerste termijn voldaan. Maandelijks (zie data website) na inschrijving wordt de tweede tot en met vijfde termijn door de Wackers Academie geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling wordt geen uitstel verleend van de daarop volgende termijnen. Bij voortdurende niet tijdige betalingen zal het gehele resterende bedrag gevorderd worden.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN VANUIT DE DEELNEMER

 1. Met deelnemer wordt bedoeld een ieder die zich voor een les, cursus of activiteit heeft ingeschreven via onze website.
 2. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat de Wackers Academie de inschrijving heeft ontvangen (herroepingsrecht). De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat hij/zij de overeenkomst wilt ontbinden. Dit zonder opgave van redenen. Bij annulering na dit tijdstip (onafgezien de redenen) blijft de verplichting tot betaling van het volledige opleidingsgeld.
 3. Uiterlijk binnen tien dagen na annulering wordt het lesgeld gerestitueerd. Het staken van de studie. Bij het staken van de studie blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld. Ook als het lesgeld in termijnen wordt betaald.
 4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.
 5. Deelnemer kan binnen twee weken na aanvang van de activiteit waarvoor deelnemer is ingeschreven een verzoek indienen voor het wijzigen van de activiteit. Binnen twee weken besluit hierover de directie. Dit besluit is bindend.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN VANUIT DE WACKERS ACADEMIE

 1. Ongeveer twee weken voor de genoemde aanvangsdatum van de opleiding besluit de Wackers Academie of de opleiding door kan gaan.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de Wackers Academie zich het recht voor een opleiding te annuleren. De deelnemer krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na annulering van uit de academie wordt het lesgeld gerestitueerd.
 4. Bij de opleidingen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; bij wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten/studenten verzonden.

DEELNEMERS

 1. Maximum 24 deelnemers per docent tenzij de website dit anders vermeld. In incidentele gevallen kan worden besloten om van het maximum aantal deelnemers af te wijken. In de praktijk ligt het aantal deelnemers lager dan het hierboven genoemde maximum.

PLAATSING

 1. Je schrijft je in via onze website. Indien er geen plaats meer is kan je ons een bericht sturen.
 2. Je wordt op een wachtlijst geplaatst en we nemen contact met je op als er een plek vrij is.
 3. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de inschrijving. Je ontvangt hierover na inschrijving bericht.

INSCHRIJVING NA AANVANGSDATUM

 1. Bij inschrijving na de aanvangsdatum van de cursus betaal je (mits de cursus doorgaat en er plek is) vanaf het moment van inschrijving. Deze niet gevolgde lessen worden na inschrijving gerestitueerd.

GEEN LESSEN

 1. Tijdens nationale feestdagen vervalt de les.
 2. Tijdens de Amsterdamse schoolvakanties worden er geen lessen gegeven voor de Dag- en Basisopleidingen.
 3. Bij de cursussen worden de dagen dat de les uitvalt wegens vakantie vermeld op de website.

LESUITVAL

 1. Als een docent ziek is wordt, afhankelijk het moment van melding en van de beschikbaarheid van een collega docent, een vervanger gezocht. De les gaat altijd door. Er kan bij afwezigheid van de docent ook zelfstandig gewerkt worden.
 2. Bij de lessen waar er naar model gewerkt wordt kan het voorkomen dat een model zich ziek meldt. Afhankelijk van het tijdstip van melding en de aard van de lessen wordt een vervanger gezocht. Als dit niet mogelijk is gaat de les door met een aangepast programma.

OVERMACHT

 1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan de Wackers Academie niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Wackers Academie ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan de Wackers Academie afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, pandemieën, door de overheid opgelegde beperkingen en maatregelen, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

CALAMITEITEN

 1. Lessen die uitvallen wegens calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Academie liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk.
 2. De Academie zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist op een andere wijze onderwijs te geven.
 3. Bij de door het KNMI afgegeven weeralarm code rood voor de regio vervallen alle lessen.
 4. In alle voorgaande gevallen vindt geen restitutie, c.q. compensatie van lesgelden of lessen plaats.

AANVULLENDE COVID 19 VOORWAARDEN

 1. In en om het gebouw van de Wackers Academie dienen bezoekers en medewerkers zich te houden aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen, in het bijzonder alle basisregels voor iedereen zoals die zijn gepubliceerd op www.overheid.nl in verband met het Coronavirus Covid 19. De actueel geldende maatregelen worden bekend verondersteld.
 2. Wanneer je koorts hebt en/of benauwd bent blijf je thuis en wanneer een huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is, blijf je ook thuis.
 3. Door je in te schrijven voor een les, cursus of activiteit op de Wackers Academie garandeer je, dat je niet naar de Wackers Academie zal komen om deel te nemen aan een cursus wanneer je Covid-19 symptomen hebt, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of wanneer een huisgenoot die symptomen heeft.
 4. Een cursus wordt aangeboden en gegeven fysiek in het Academiegebouw of indien dit niet mogelijk is online.
 5. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, in een andere vorm gegeven moet gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Wackers Academie, bijvoorbeeld van fysiek naar online, blijft dit een volwaardige uitvoering van een Wackers les, cursus of activiteit zoals door de Wackers Academie is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het cursusbedrag.

STUDIEMATERIAAL

 1. Het cursusgeld is exclusief de kosten voor benodigde teken/schilder/beeldhouwmaterialen.

GEGEVENSBESCHERMING

 1. Alle door jou aan ons verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacyverklaring.
 2. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze web statistieken. Zie hiervoor ook onze privacy-pagina.

DISCLAIMER

De Wackers Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.