Klachtenprocedure 2023

De Wackers Academie doet er alles aan om de kwaliteit van de opleiding/cursussen te garanderen en om een veilige werk- en leeromgeving te waarborgen. Binnen dit streven nodigen wij alle studenten/cursisten uit om aan het einde van een les blok digitaal een evaluatieformulier in te vullen. Wij zien deze feedback als een constructief hulpmiddel om het onderwijs en de organisatie – waar nodig – verder te verbeteren door tijdig bij te sturen. Zo werken we met elkaar voortdurend aan een optimale kwaliteit van het onderwijs in een veilige leer- en werkomgeving.

We hebben de typen klachten in categorieën ondergebracht, zodat duidelijk is bij wie je moet zijn. Uitgangspunt is namelijk dat je een ervaren probleem allereerst bespreekt met degene die het betreft. Uitzondering hierop kunnen die klachten betreffen, waarbij de aard van het ervaren probleem zich hiertegen verzet, bij voorbeeld op het vlak van (seksueel) ongewenste omgangsvormen.

We onderscheiden de volgende categorieën klachten:

  1. Op administratief en/of organisatorisch vlak (o.a. financiën, medewerkers)
  2. Op het vlak van ongewenste omgangsvormen (o.a. integriteitsincidenten, ervaren misstanden)
  3. Op lesinhoudelijk vlak (o.a. ervaren problemen met docenten)
  4. Op het vlak van examens (o.a. beoordeling, inhoud)
  1. Voor administratieve en/of organisatorische klachten: wend je dan eerst tot degene op wie de klacht betrekking heeft of stuur een mail naar Anouk van den Kommer ([email protected]).
  2. Voor een klacht als gevolg van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie verwijzen wij je naar de externe vertrouwenspersoon van de Wackers Academie.
  3. Voor klachten op lesinhoudelijk vlak, bijvoorbeeld bij klachten over een bepaald vak of een bepaalde docent: Maak allereerst een afspraak met de docent om de kwestie te bespreken. Mocht dit gesprek niet tot stand komen of mocht de kwestie niet naar behoren worden opgelost, wend je dan tot de directie.
  4. Voor klachten op examenvlak; klachten die betrekking hebben op de inhoud en/of de beoordeling van een examen, bespreek je eerst met de betreffende docent. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de directie die de kwestie eventueel vervolgens zal bespreken met de tentamen- en/of eindexamencommissie.

Voor klachten beschreven bij 1,3,4 geldt: Indien het overleg met het secretariaat of de docent niet tot een oplossing leidt, dan kan je met je klacht bij Karina Mol terecht ([email protected]). Zij neemt dan contact op met jou om een afspraak te maken. Waar nodig verstrekt zij relevante aanvullende informatie en vraagt zij naar ontbrekende informatie. Karina Mol neemt een besluit ten aanzien van de klacht en maakt een verslag van de uitkomst. Het streven is de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken af te handelen.

Heeft jouw klacht betrekking op de directie en/of kom je er met de directie niet uit, dan kan je de klacht schriftelijk (duidelijk en volledig verwoord, voorzien van dagtekening en handtekening) kenbaar maken bij de voorzitter van het bestuur van de Academie, Fennande van der Meulen ([email protected]).  De voorzitter van het bestuur zal de klachtencommissie inschakelen. In bijzondere gevallen zal de voorzitter een commissie samenstellen, die bestaat uit bestuursleden en/of docenten die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht. Deze commissie doet hoor- en wederhoor en brengt uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een advies uit aan het bestuur van de Wackers Academie. Utspraak van deze commissie is voor de Wackers Academie bindend. Eventuele consequenties van de uitspraak van de commissie zullen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) worden uitgevoerd.

De klachten en de afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld (een voorbehoud geldt voor vermoede of gebleken strafbare feiten).