Klachtenprocedure met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs

Wat te doen bij klachten over onze opleidingen en cursussen?

Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities
1.1. Opleidingsinstituut: de Wackers Academie gevestigd te Amsterdam
1.2. Klager: een ingeschreven student aan de opleiding of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer aan de Wackers Academie
1.3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleidingen van de Wackers Academie of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
1.4. Beklaagde: docent of medewerker aan de Wackers Academie
1.5. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
1.6. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klacht in bij de Pedagogische vergadering, de Tentamen of de Examencommissie.
1.7. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 2: Indienen van een klacht
2.1. Klager gaat in eerste instantie met hun klacht naar Beklaagde. Klager stelt hiervan de directie op de hoogte.
2.2. Indien hiertegen gegronde bezwaren bestaan kan de klacht meteen (schriftelijk) bij de directeur worden neergelegd.
2.3. Bij onbevredigende afhandeling van zijn klacht kan klager zijn klacht schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend voorleggen aan de directeur. De klacht wordt geregistreerd door de directeur.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
3.1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 21 dagen.
3.2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3.3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten.
3.4. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak
4.1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
4.2. Het oordeel van het directie is voor de klager en beklaagde bindend.
4.3. eventuele consequenties worden snel door de Wackers Academie afgehandeld.

Artikel 5: Geschil
5.1. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 6: Registratie en vertrouwelijkheid
6.1. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een termijn van 7 jaar worden bewaard.
6.2. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Contactgegevens
Uw schriftelijke klachten kunt u richten aan het secretariaat. Deze zullen dan worden doorgegeven aan Luk van Driessche of het bestuur.

 

Reglement

Meer informatie betreffende het reglement kunt u hier vinden.