Huisregels 2023 – 2024

Toegankelijkheid 

 1. De Academie is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 en ´s avonds maandag t/m donderdag van 18.30 tot 22.30 uur.
 2. De studenten en cursisten dienen zelf zorg te dragen voor sluitingstijd de Academie te verlaten.
 3. Buiten deze tijden is de Academie niet toegankelijk voor studenten en cursisten, met uitzondering van speciale activiteiten als exposities, lezingen etc.
 4. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

Secretariaat

 1. Het secretariaat is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 2. Het is studenten en cursisten niet toegestaan gebruik te maken van de voorzieningen van het secretariaat. Het is ook niet toegestaan van voorzieningen in de keuken naast het secretariaat gebruik te maken.

Lestijden

 1. De lestijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur voor de lessen overdag en van 19.00 tot 22.00 uur voor de lessen in de avond.
 2. De studenten en cursisten dienen op tijd, dus voor de aanvang van de les, aanwezig te zijn.
 3. Er is koffiepauze tijdens de lessen: ’s ochtends van 10.50 uur tot 11.10 uur, ’s middags van 14.50 uur tot 15.10 uur, ’s avonds van 20.20 uur tot 20.40 uur.
 4. Absentie graag tijdig melden aan kantoor, zij informeren de docent hierover die een absentielijst bijhoudt.

Toegangspas tot de Academie

 1. Studenten en cursisten zijn verplicht een toegangspas van de Wackers Academie te gebruiken.
 2. De Academie registreert een OV chipkaart of een bankpas die geschikt is voor contactloos betalen. Deze wordt gebruikt als toegangspas.
 3. Het gebruik is strikt persoonlijk, de pas is niet overdraagbaar.
 4. De toegangspas is geldig vanaf een half uur voor aanvang van de les tot het einde van de les, uitsluitend op de dagen dat je lessen volgt.
 5. Bij oneigenlijk gebruik wordt de bij ons geregistreerde houder van de pas aansprakelijk gesteld voor alle mogelijke schade, tenzij vermissing bij ons is gemeld.
 6. Na verlies of vermissing dien je een nieuwe pas te laten activeren.
 7. Jouw toegang wordt automatisch geregistreerd, deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 8. Studenten en cursisten die de opleiding/cursus wensen te vervolgen behouden hun pas die in het nieuwe Academiejaar weer wordt geactiveerd.

Roken

De Wackers Academie is een rookvrij gebouw.

Lokaalgebruik

 1. Er mogen tijdens de lessen geen radio’s, iPads en/of mobiele telefoons worden gebruikt. Mobiele telefoons dien je tijdens de lessen uit te schakelen of weg te leggen.
 2. Het is niet toegestaan zelf koffie of thee te zetten en/of hiervoor zelf aangeschaft apparatuur op de academie te bezitten of te gebruiken. Iedereen kan gebruik maken van de koffieautomaat in de kantine of een thermoskan van huis meenemen. De koffieautomaat accepteert alleen pinbetaling.
 3. Het is niet toegestaan op muren en/of deuren te schrijven of schilderen. Met betrekking tot het prepareren van doek en/of paneel dient men voor de vloer beschermende maatregelen te nemen.
 4. De studenten en cursisten ruimen aan het einde van de les gebruikte bekertjes, lesmaterialen (verf, terpentine, papier) op en laten het lokaal opgeruimd en bezemschoon achter. Tekenezels of boetseerbokken dienen aan de rand van het atelier te worden opgesteld. Tekenplanken dienen van de ezels te worden gehaald.
 5. Alle stillevens dienen op het eind van de lesdag te worden opgeborgen. In uitzonderlijke gevallen kan de docent vragen een stilleven opstelling te laten staan met toestemming van de directie.
 6. Modelkacheltjes en verlengsnoeren dienen te worden opgeborgen. Slechts één kacheltje per model gebruiken in verband met overbelasting van de zekeringen.
 7. Het is niet toegestaan te fotograferen in de lokalen. Het is ook niet toegestaan modellen te fotografen of ongevraagd aan te raken. Indien nodig voor les- of publiciteitsdoeleinden besluit de directie hierover.

Verhuur lockers

 1. De Wackers Academie stelt lockers ter beschikking aan de studenten om teken-, schilder- of beeldhouwmaterialen veilig op te bergen.
 2. De lockers zijn eigendom van de Wackers Academie en worden per jaar of per half jaar aan de studenten verhuurd.
 3. De huur van een locker bedraagt € 20,- per academiejaar, € 10,- per half academiejaar.
 4. Bij verlies van een sleutel kan voor € 10,- een nieuwe sleutel worden aangevraagd. Voor het verlies van een sleutel is er een meldplicht.
 5. In de lockers mogen alleen materialen en voorwerpen die betrekking hebben op het onderwijs bewaard worden.
 6. Het is niet toegestaan etenswaren in de lockers te bewaren.
 7. Het gebruik van een locker is strikt persoonlijk. De huur en de sleutel mogen niet aan derden worden overgedragen.
 8. De Wackers Academie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de inhoud van de lockers.
 9. Bij twijfel over de wijze van gebruik heeft de Wackers Academie het recht om te controleren d.m.v. een reservesleutel, al of niet in het bijzijn van de huurder.
 10. Bij beschadiging worden de kosten van herstel van de locker afgetrokken van de borg en het resterende bedrag wordt verhaald op de huurder.
 11. Bij het huren van een locker verklaart huurder het eens te zijn met de regeling verhuur lockers.

Werkstukken en materialen

 1. Werkstukken die af zijn dienen mee naar huis te worden genomen.
 2. De Wackers Academie stelt geen materiaal ter beschikking, zoals klei/papier etc.
 3. Op de laatste dag van de beeldhouwlessen worden de werkstukken in klei gedocumenteerd en afgebroken. Klei of werkstukken kunnen mee naar huis worden genomen. Achtergebleven objecten van klei worden weggegooid.
 4. Elke student krijgt één lade tot zijn/haar beschikking. Een student van de basisopleiding deelt een lade met een andere student
 5. Aan het eind van het academiejaar wordt al het werk of materiaal dat nog op de Academie aanwezig is (ook in kluisjes of ladekasten) eigendom van de Wackers Academie en wordt het vervolgens bij het grofvuil gezet.
 6. De student draagt er zelf zorg teken- en schildermaterialen bij zich te hebben. Onder andere voldoende lappen, een rol goed absorberende keukenpapier, voor het schoonvegen van penselen en penselen, potjes voor het spoelen van penselen, voor oplosmiddelen, bordjes en paletten.
 7. De in de lokalen aanwezige papierdispensers dienen enkel voor het afdrogen van handen.

Oplosmiddelen en verf

 1. Potjes met kleine hoeveelheden terpentine kunnen op de Academie bewaard worden, mits in een locker en voorzien van de naam van de student en een duidelijke vermelding.
 2. Er mag alleen reukloze terpentine gebruikt worden bij de schilderlessen.
 3. De student dient zelf zorg te dragen voor een verantwoorde verwerking van klein chemisch afval.
 4. Het is uitsluitend toegestaan in de open lucht werkstukken te fixeren. Hiertoe is er gelegenheid in de tuin op het dakterras.

Tekenpapier

 1. Er is schetspapier, tekenpapier, olieverf papier, aquarel papier en schilderkarton te koop op de Academie naast het secretariaat.
 2. Papier dient altijd ter plekke met pinpas worden afgerekend in de genoemde hoeveelheid. Er kan niet op krediet gekocht worden.
 3. Overige materialen zoal papierklemmen, houtskool e.a. moet de student zelf meenemen.

Het Academiejaar/cursusjaar

 1. Op de Wackers Academie is het Academiejaar voor de Basis- en Vakopleiding verdeeld in drie periodes. Zodoende krijgen studenten van zo veel mogelijk verschillende docenten les. Kunstgeschiedenis is hierop een uitzondering. Het cursusjaar is verdeeld in twee periodes. Per trimester wordt voor een bepaald vak een docent ingeroosterd.
 2. De Wackers Academie volgt de door de gemeente Amsterdam vastgestelde schoolvakanties. Gedurende de vakanties is het niet mogelijk om op de academie te werken.
 3. Tijdens de eerste les deelt de docent zo helder mogelijk het lesplan aan de studenten/cursisten mee, inclusief les doel, lesopbouw, beoordeling en de te gebruiken materialen. Deze materiaallijst kan afwijken van de algemene lijst op de website.
 4. Aan het einde van een trimester maakt de student een verslag van de beoordeling van het gemaakt werk in dat trimester. Dit verslag stuurt de stuurt de student naar de docent om te checken of alle goed begrepen is en dat wordt het verslag digitaal ingeleverd bij de administratie.
 5. Aan het eind van elk trimester worden de studenten van de Basis- en de Vakopleiding beoordeeld. Voor de theoretische vakken – kunstgeschiedenis, perspectief, anatomie – kan dat door middel van een toets. De vakken tekenen, schilderen en beeldhouwen worden beoordeeld op basis van het in dat trimester vervaardigde werk. De docent kan cijfers toekennen aan de hand van de op de beoordelingsrapporten vermelde criteria, maar staat het ook vrij alleen een algemeen trimestercijfer toe te kennen. Dit trimestercijfer wordt op het eindrapport vermeld.
 6. De docent deelt het resultaat van de beoordeling mee aan de student en motiveert dit. Het cijfer wordt zonder overleg met andere docenten toegekend; de docent is de enige die voor dit cijfer ter verantwoording kan worden geroepen. Indien de student om welke reden dan ook meer dan dertig procent van de lessen afwezig is geweest, dan wordt dat door de docent met een nul beoordeeld.
 7. Op de website kunnen de studenten en cursisten op het einde van een les blok een evaluatieformulier invullen. Dit formulier gaat over het lesgeven, de omgang met studenten/cursisten,  de organisatie van de lessen en het omgaan met de klassen. Deze formulieren worden doorgestuurd naar onze docent opdat zij een inzicht krijgen over hun functioneren. Voor tussentijdse vragen of opmerkingen kunnen studenten en cursisten altijd terecht bij het secretariaat ([email protected]).
 8. Bij een duidelijk in gebreke blijven van de docent treed de directie op.