Huisregels 30 maart 2021

 

1          Toegankelijkheid (met uitzondering van Corona-gerelateerde sluiting en avondklok)

 • De academie is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.45 uur, zondag van 13.00 tot 16.45 en ´s avonds maandag t/m donderdag van 18.30 tot 22.00 uur.
 • De studenten dienen zelf zorg te dragen voor sluitingstijd de academie te verlaten.
 • Buiten deze tijden is de academie niet toegankelijk voor studenten, ook niet indien er andere activiteiten plaatsvinden.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 

2          Secretariaat

 • Het secretariaat is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.
 • Het is studenten niet toegestaan gebruik te maken van de voorzieningen van het secretariaat. Het is ook niet toegestaan van voorzieningen in de keuken naast het secretariaat gebruik te maken.
 • De student stelt zich voor aanvang van de les op de hoogte van mededelingen op het mededelingenbord bij het secretariaat.

 

3          Lestijden

 • De lestijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur voor de dagacademie en van 19.00 tot 22.00 uur voor de avondacademie.
 • De studenten dienen op tijd, dus voor de aanvang van de les, aanwezig te zijn.
 • Er is koffiepauze tijdens de lessen: ’s ochtends van 10.50 uur tot 11.10 uur, ’s middags van 14.50 uur tot 15.10 uur, ’s avonds van 20.20 uur tot 20.40 uur.

 

4          Absentie

 • Absentie (ook in geval van ziekte) moet tijdig gemeld worden aan het secretariaat. Het secretariaat informeert hierover de docent die een absentielijst bijhoudt.
 • Studenten die meer dan 30% afwezig zijn kunnen niet worden beoordeeld.

 

5          Aansprakelijkheid

 • De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals tekeningen, schilderijen of beeldhouwwerken.
 • Het door onachtzaamheid of opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van de Wackers Academie (ezels, bokken, deuren, muren enzovoorts) komt voor de rekening van de desbetreffende student. De student zal voor schade aansprakelijk worden gesteld.

 

6          Roken

 • De Wackers Academie is een rookvrij gebouw.

 

7          Lokaalgebruik

 • Er mogen tijdens de lessen geen radio’s, iPods en/of mobiele telefoons worden gebruikt. Mobiele telefoons dient men tijdens de lessen uit te schakelen/weg te leggen.
 • Het is niet toegestaan zelf koffie of thee te zetten en of hiervoor zelf aangeschaft apparatuur op de academie te bezitten of te gebruiken. Iedereen kan gebruik maken van de koffieautomaat in de kantine of een thermoskan van huis meenemen. De koffieautomaat accepteert alleen pinbetaling.
 • Het is niet toegestaan op muren en/of deuren te schrijven of schilderen. Met betrekking tot het prepareren van doek en/of paneel dient men voor de vloer beschermende maatregelen te nemen.
 • De studenten zijn verplicht bij het einde van de les gebruikte bekertjes, lesmaterialen (verf, terpentine, papier) op te ruimen, het atelier opgeruimd en bezemschoon achter te laten. Tekenezels of boetseerbokken dienen aan de rand van het atelier te worden opgesteld. Tekenplanken dienen van de ezels te worden gehaald. Lokalen worden door dag– en avondacademie gebruikt. Opgeruimd achterlaten voorkomt veel ergernis over en weer. Lokalen kunnen bovendien alleen worden schoongemaakt als zij opgeruimd zijn.
 • Alle stillevens dienen op het eind van de lesdag te worden opgeborgen. In uitzonderlijke gevallen kan de docent vragen een stilleven opstelling te laten staan. Hij/zij vraagt hiervoor toestemming aan de directie.
 • Modelkacheltjes en verlengsnoeren dienen te worden opgeborgen. Slechts één kacheltje per model gebruiken in verband met overbelasting van de zekeringen.
 • Het is niet toegestaan te fotograferen in de lokalen. Het is ook niet toegestaan modellen te fotografen. Indien nodig voor les- of publiciteitsdoeleinden besluit de directie hierover.

 

 1. Werkstukken en materialen
 • Werkstukken die af zijn dienen mee naar huis te worden genomen.
 • De Wackers Academie stelt geen materiaal ter beschikking (klei / papier etc.)
 • Op de laatste dag van een beeldhouwtrimester worden de werkstukken in klei gedocumenteerd en afgebroken. Klei of werkstukken kunnen mee naar huis worden genomen. Achtergebleven objecten van klei worden weggegooid.
 • Alles (werkstukken, mappen, verf, paletten, potjes) wat rondslingert wordt weggegooid.
 • Elke dagopleidingstudent krijgt één lade tot zijn / haar beschikking. Een student van de basisopleiding deelt een lade met een andere student. Iedere korte opleiding heeft recht op twee gezamenlijke lades.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid een kluisje te huren.
 • Aan het eind van het academiejaar wordt al het werk of materiaal dat nog op de academie aanwezig is (ook in kluisjes of ladekasten) eigendom van de Wackers Academie. Het wordt vervolgens bij het grofvuil gezet.
 • De student draagt er zelf zorg teken- en schildermaterialen bij zich te hebben. Onder andere voldoende lappen, een rol goed absorberende keukenpapier, voor het schoonvegen van penselen en penselen, potjes voor het spoelen van penselen, voor oplosmiddelen, bordjes en paletten.
 • De in de lokalen aanwezige papierdispensers dienen enkel voor het afdrogen van handen.

 

 1. Oplosmiddelen en verf
 • Potjes met kleine hoeveelheden terpentine kunnen op de academie bewaard worden, mits in een locker en voorzien van de naam van de student en een duidelijke vermelding.
 • Er mag alleen reukloze terpentine gebruikt worden bij de schilderlessen.
 • De student dient zelf zorg te dragen voor een verantwoorde verwerking van klein chemisch afval.
 • Het is uitsluitend toegestaan in de open lucht werkstukken te fixeren. Hiertoe is er gelegenheid in de tuin op het dakterras.

 

 1. Tekenpapier
 • Tekenpapier is te koop op de academie naast het secretariaat.
 • Enkel de docent of het secretariaat kan toegang verlenen tot deze ruimte.
 • Papier dient altijd ter plekke met pinpas worden afgerekend. Er kan niet op krediet gekocht worden.
 • Er is schetspapier, tekenpapier, olieverf papier, aquarel papier en schilderkarton te koop.
 • Overige materialen zoal papierklemmen, houtskool e.a. moet de student zelf meenemen.

 

11. HET ACADEMIEJAAR

 • Trimesters
  Op de Wackers Academie is het academiejaar verdeeld in drie periodes. Per trimester wordt voor een bepaald vak een docent ingeroosterd. Zodoende krijgen studenten van zo veel mogelijk verschillende docenten les. Kunstgeschiedenis is hierop een uitzondering.
 • Vakanties
  De Wackers Academie volgt de door de gemeente Amsterdam vastgestelde schoolvakanties. Gedurende de vakanties is het niet mogelijk om op de academie te werken.
 • Lesplan
  Tijdens de eerste les deelt de docent zo helder mogelijk het lesdoel aan de studenten mee. Een globaal overzicht van dit lesdoel staat in het lesplan. Tevens bevat het lesplan de te gebruiken materialen. Deze materiaallijst kan afwijken van de algemene lijst op de website. Het lesplan is voor iedereen studenten en docenten in te zien.
 • Verslag
  Een verslag is een korte evaluatie van het trimester door de student. In dit verslag kan staan wat het lesdoel was, of de lesstof het goede middel is geweest om dit doel te bereiken, hoe de student zelf gefunctioneerd heeft, en hoe deze het functioneren van de docent ervaren heeft. Dit alles, of meer, dient op een vel A4 zowel bij de docent als bij de administratie te worden ingeleverd.
  Alle studenten dienen ieder trimester voor elk vak of iedere les een verslag te schrijven, en deze in te leveren vóór het einde van het trimester
 • Evaluatie
  Om inzicht te krijgen in het onderwijs wat wij bieden kunnen studenten na ieder trimester, lesonderdeel hun mening geven op het functioneren van de docent. Met deze informatie kunnen wij in de toekomst klachten voorkomen. Op onze website kun je het evaluatieformulier invullen en versturen
 • Beoordeling
  Aan het eind van elk trimester wordt de student beoordeeld. Voor de theoretische vakken – kunstgeschiedenis, perspectief, anatomie – kan dat door middel van een toets. De vakken tekenen, schilderen en beeldhouwen worden beoordeeld op basis van het in dat trimester vervaardigde werk. De docent kan cijfers toekennen aan de hand van de op de beoordelingsrapporten vermelde criteria, maar staat het ook vrij alleen een algemeen trimestercijfer toe te kennen. Dit trimestercijfer wordt op het eindrapport vermeld.
  De docent deelt het resultaat van de beoordeling mee aan de student, en motiveert dit schriftelijk. Het cijfer wordt zonder overleg met andere docenten toegekend; de docent is de enige die voor dit cijfer ter verantwoording kan worden geroepen. Indien de student om welke reden dan ook meer dan dertig procent van de lessen afwezig is geweest, dan wordt dat door de docent met een nul beoordeeld. De cijferlijsten worden ieder trimester op de gang opgehangen. Ten behoeve van de administratie wordt een kopie van de cijferlijsten en de schriftelijke motivatie aan de studiecoördinator overhandigd.
  Tijdens de pedagogische vergadering wordt het studieadvies bepaald, mede op grond van de cijfers. Het kan hierdoor afwijken van de door de trimestercijfers gewekte verwachtingen. Verder is het bekend dat sommige docenten gemiddeld hogere of lagere cijfers geven.
 • Eindbeoordeling
  Aan het eind van het academiejaar wordt middels een studieadvies beoordeeld of de student tot een hoger jaar toegelaten wordt. Het studieadvies wordt uitgebracht door de pedagogische vergadering. De studenten krijgen een beoordelingsrapport toegestuurd. De beoordeling is voor de dagacademie jaarlijks, voor de student basisopleiding tweejaarlijks.
 • Docenten evaluatie
  Op de website kunnen de studenten op het einde van een lesblok een evaluatieformulier invullen. Dit formulier gaat over het lesgeven, de omgang met studenten. de organisatie van de lessen en het omgaan met de klassen. Deze formulieren worden doorgestuurd naar onze docent opdat zij een inzicht krijgen over hun functioneren. We nemen de feedback van onze studenten heel serieus en zullen de uitkomsten delen met onze docenten om zo de meest optimale kwaliteit lessen te kunnen aanbieden aan onze studenten. Mocht je in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je hiervoor altijd terecht bij het secretariaat ([email protected]).
  Bij een duidelijk in gebreke blijven van de docent treed de directie op.

12        ORGANISATIE

 • Bestuur
  De Wackers Academie is een stichting zonder winstoogmerk, met als doelstelling het geven van kunstonderwijs. Zoals iedere stichting wordt ook deze bestuurd door een bestuur, dat minimaal vijf en maximaal zeven leden telt. Tot de taken van het bestuur behoren onder andere het uitstippelen van het beleid, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het benoemen van werknemers.
  Post voor het bestuur dient ten allen tijde aan het adres van de academie te worden gericht.
 • Directie
  Het bestuur van de stichting stelt volgens de statuten van de stichting een directeur aan, die de dagelijkse gang van zaken van de Wackers Academie op zich neemt. De directeur wordt geassisteerd door een (of meerdere) administratieve medewerker(s), iemand die verantwoordelijk is voor de pr en promotie en een boekhoudster.
  De directeur kan zich ten allen tijde laten adviseren door ad hoc commissies, benoemd door het bestuur.
 • Docenten
  De lessen worden verzorgd door circa twintig docenten. De informatie uitwisseling tussen directie en docenten vindt onder andere plaats middels docentenvergaderingen. Daarnaast zijn er pedagogische vergaderingen, waarin o.a. de studieprogramma’s en vorderingen van de studenten van de academie worden besproken.
 • Voor het academiejaar 2020 – 2021 zijn de volgende docenten ingeroosterd: Lennaart Allan, Natasja Bennink, Joost de Bie, Mattijs van den Bosch, Irma Braat, Rachel Dieraert, Luk van Driessche, Sam Drukker, Bairbre Duggan, Jim Harris, Noucka Huijg, Bart Holt, Anna Khodorovich, Frank Leenhouts, Vika Mitrichenko, Paul Nassenstein, Dorine van der Ploeg, Benn Schröer, Peter Smit, Gyula Somos, Patricia Spoelder, Robert Vorstman, Maarten Welbergen, Inge Wierda, Rogier Willems en Tatyana Yassievich.

13        Toegangspas tot de academie

 • Studenten en cursisten zijn verplicht een toegangspas van de Wackers Academie te gebruiken.
 • De academie registreert uw OV chipkaart of een bankpas die geschikt is voor contactloos betalen. Deze wordt gebruikt als toegangspas.
 • Het gebruik is strikt persoonlijk, de pas is niet overdraagbaar.
 • Uw toegangspas is geldig vanaf een half uur voor aanvang van de les tot het einde van de les, uitsluitend op de dagen dat u lessen volgt.
 • Studenten die meerdere opleidingen volgen kunnen de geldigheid van hun pas op het secretariaat laten aanpassen.
 • Bij oneigenlijk gebruik wordt de bij ons geregistreerde houder van de pas aansprakelijk gesteld voor alle mogelijke schade, tenzij vermissing bij ons is gemeld.
 • Na verlies of vermissing dient u een nieuwe pas te laten activeren
 • Uw toegang wordt automatisch geregistreerd, deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Studenten die de opleiding wensen te vervolgen behouden hun pas die in het nieuwe academiejaar weer wordt geactiveerd.

14        Verhuur lockers

 • De Wackers Academie stelt lockers ter beschikking aan de studenten om studenten de mogelijkheid te bieden teken-, schilder- of beeldhouwmaterialen veilig in op te bergen en om het steeds terugkerend probleem van verloren voorwerpen, vandalisme en kleine diefstallen te vermijden.
 • De lockers zijn eigendom van de Wackers Academie en worden per jaar of per half jaar aan de studenten verhuurd.
 • De huur van een locker bedraagt € 20,- per academiejaar, € 10,- per half academiejaar.
 • Er wordt een borg gerekend van € 10,- per locker. Voor de verhuur van lockers kan je terecht bij het secretariaat tijdens openingstijden.
 • Retour borg: aan het eind van het jaar lever je locker schoongemaakt en leeg op, stop je de sleutel in een envelop voorzien van je naam en je bankrekeningnummer, welke je bij de administratie achterlaat. De academie stort de borg uiterlijk binnen 10 werkdagen retour.
 • Als je locker niet schoon wordt achtergelaten vervalt het retourneren van de borg. Dit is ter beoordeling aan de administratie van de academie.
 • Bij verlies van een sleutel kan voor € 10,- een nieuwe sleutel worden aangevraagd. Voor een verlies van een sleutel is er een meldplicht.
 • In de lockers mogen alleen materialen en voorwerpen die betrekking hebben op het onderwijs bewaard worden.
 • Het is niet toegestaan etenswaren in de lockers te bewaren.
 • Het gebruik van een locker is strikt persoonlijk. De huur en de sleutel mogen niet aan derden worden overgedragen.
 • De Wackers Academie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de inhoud van de lockers.
 • Bij twijfel over de wijze van gebruik heeft de Wackers Academie het recht om te controleren d.m.v. een reservesleutel, al of niet in het bijzijn van de huurder.
 • Bij beschadiging worden de kosten van herstel van de locker afgetrokken van de borg, en het resterende bedrag wordt verhaald op de huurder.
 • Bij het huren van een locker verklaart huurder het eens te zijn met de regeling verhuur lockers.

15        Regeling agressie en of ongewenst gedrag

Scholen worden af en toe geconfronteerd met incidenten op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie (AG&SI). Mocht je hier mee te maken hebben kan je het beleidsplan opvragen opvragen bij het secretariaat. Hier kan je dan ook met je klacht terecht en staat beschreven hoe wij hiermee omgaan.  Het beleidsplan heeft als doel alle vormen van AG&SI binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.