(algemeen stukje tekst bij welke opleidingen beoordelingen, soort beoordeling, hoe gaat dat bij niet officiele beoordelingen dan. (wellicht tabel bij gebruiken)

Eindexamenopdracht

1 Toelating
1.1. Studenten van de Wackers Academie worden tot het eindexamen toegelaten indien zij geslaagd zijn voor het tentamen in het jaar voorafgaand aan het eindexamenjaar, of als zij geslaagd zijn voor het hertentamen aan het begin van het eindexamenjaar.
1.2. Studenten die na het behalen van het tentamen hun studie tijdelijk hebben gestaakt dienen de tentamen- of hertentamencommissie nieuw werk ter beoordeling voor te leggen.
1.3. Eindexamenkandidaten dienen een praktijkdocent van de Wackers Academie als begeleider te hebben.
1.4. Dit dient bij de inschrijving schriftelijk te worden bevestigd door de begeleider en door de eindexamenkandidaat.

2 Begeleiding
2.1. Iedere eindexamenkandidaat krijgt voor de duur van het eindexamenjaar één van de door hem / haar gekozen docenten toegewezen, die de student individueel begeleidt. De begeleider geeft de eindexamenkandidaat dus niet individueel les.
2.2. De begeleiding heeft de vorm van wekelijkse of tweewekelijkse werkbesprekingen in het gebouw van de Wackers Academie. Per week is een half uur werkbespreking voorzien.
2.3. Op schriftelijk verzoek van de eindexamenkandidaat en zijn / haar begeleider kunnen werkbesprekingen elders plaats vinden.
2.4. Tot twee weken na de onder punt 5 beschreven visitatie kunnen eindexamenkandidaat en begeleider gezamenlijk de directie van de Wackers Academie verzoeken de begeleiding van de kandidaat aan een andere docent over dragen.

3 Werkstukken
3.1. Voor het eindexamen dienen uit de volgende lijst twee genres te worden gekozen:
– het stilleven
– het portret
– de menselijke figuur
– het dier
– het landschap, stadsgezicht of interieur
3.2. De werkstukken moeten voor de eindexamenjury worden aangeleverd op geschikte formaten.
3.3. Voor het eindexamen tekenen – schilderen dienen de werkstukken in minimaal twee teken/schilder materialen te worden uitgevoerd, te kiezen uit o.a. olieverf, acryl, tempera, aquarel en pastel.
3.5. De werkstukken dienen voor de eindexamenjury te worden gepresenteerd onder bijvoeging van:
– voorstudie tekeningen (houtskool, krijt of penseel).
– schetsboeken met o.a. studies naar schilderijen en/of beeldhouwwerken.
– een selectie van tijdens het eindexamenjaar getekende model- en portretstudies.
– een selectie van werkstukken uit het voorlaatste studiejaar, waaronder model- en portretstudies.

4 Faciliteiten
4.1. De eindexamenkandidaat wordt geacht in een eigen atelier te werken.
4.2. In beginsel stelt de Wackers Academie, behoudens bijzondere omstandigheden, een eindexamenkandidaat op schriftelijk verzoek gemeenschappelijke werkruimte ter beschikking; enkel te gebruiken op door de Academie vastgestelde tijdstippen.
4.3. De eindexamenkandidaat wordt geacht regelmatig naar model te tekenen. De Wackers Academie geeft hier, op een door haar gekozen tijdstip, minimaal drie uur per volle lesweek gelegenheid voor.
4.4. In de loop van het eindexamenjaar worden er met de kandidaten een aantal gesprekken gehouden met betrekking tot het verloop van het eindexamen.

5 Visitatie
5.1. Medio januari vindt de tussentijdse beoordeling plaats. Hiertoe dienen eindexamenkandidaten hun werk voor te leggen aan alle docenten van de Wackers Academie.
5.2. De conclusie van deze tussentijdse beoordeling wordt schriftelijk meegedeeld.
5.3. Tevens geeft iedere aanwezige docent persoonlijk commentaar en/of advies.
5.4. Deze zogenaamde visitatie heeft een indicatieve functie. Aan het oordeel van deze visitatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Eindexamen: jury en diploma

1 Jury
1.1. Het eindexamen wordt afgenomen door een jury.
1.2. De jury bestaat voor de helft uit docenten van de academie en voor de helft uit externe kunstenaars, die achter het onderwijsprofiel van de academie staan. Zo mogelijk hebben de externe leden onderwijservaring. In totaal bestaat de jury uit een even aantal leden van ten minste vier.
1.3. Alle leden worden benoemd door de directeur op een daarvoor toereikende enkelvoudige voordracht van de docentenvergadering, die tot deze voordracht besluit door een meerderheid van stemmen.
1.4. De namen van de juryleden worden vanaf zes tot uiterlijk vier weken voor de jurering op verzoek van de kandidaten bekend gemaakt. Tot uiterlijk vier weken voor de jurering kunnen eindexamenkandidaten schriftelijk bezwaar maken tegen de samenstelling van de jury.
1.5. De jury wordt voorgezeten door de directeur van de Wackers Academie, of door een gedelegeerde van de directeur.
1.6. De voorzitter streeft ernaar de juryleden tot een eenstemmig of met meerderheid van stemmen genomen oordeel te laten komen, waarbij de voorzitter zich onthoudt van stemming. Slechts indien de juryleden niet op deze wijze tot een oordeel kunnen geraken heeft de voorzitter een beslissende stem.
1.7. De kandidaten krijgen per omgaande het resultaat van de jurering toegezonden. Het jury rapport met de motivatie uiterlijk voor de diploma uitreiking. Voor niet geslaagde kandidaten wordt er uiterlijk twee weken na jurering een mondelinge toelichting gegeven aan de hand van de werkstukken door de voorzitter al dan niet bijgestaan door een of meerdere juryleden.

2 Diploma
2.1. De directeur overhandigt diegenen die het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd het einddiploma en het juryrapport van de eindexamencommissie. Dit vindt plaats tijdens een speciale, openbare bijeenkomst in het academiegebouw.
2.2. De rapporten/beoordelingen van de eindexamen jury liggen op het secretariaat ter inzage.
2.3 Gezien het feit dat de Wackers Academie een particuliere opleiding is, is het diploma niet wettelijk erkend.

3 Expositie
3.1. Van iedere geslaagde eindexamenkandidaat wordt een aantal werkstukken opgenomen in de gebruikelijke openbare eindexamententoonstelling van de Wackers Academie.
3.2. De tentoonstelling wordt samengesteld door een door de academie aangestelde curator uit de door de eindexamencommissie daartoe geselecteerde werkstukken.
3.3. Op de eindexamen expositie worden de exposanten in de gelegenheid gesteld hun werk te verkopen.

4 Aansprakelijkheid
4.1. Voor schade aan werkstukken die ter beschikking waren gesteld ten behoeve van het eindexamenprogramma is de Wackers Academie niet aansprakelijk.

5 Beroep
5.1. Beroep kan uitsluitend worden aangetekend op grond van procedurefouten. Beroep op het artistieke oordeel van de jury is niet mogelijk.
5.2. Een dergelijk beroep wordt gericht aan de voorzitter van het bestuur van de Wackers Academie.
5.3. Correspondentie betreffende het eindexamen, al dan niet betreffende het instellen van beroep bij de voorzitter van het bestuur van de Wackers Academie, dient altijd gezonden te worden naar het adres van de Wackers Academie.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.