De toetsingen

Studenten van de Dagopleiding worden van het eerste jaar tot en met het derde jaar aan het eind van elk trimester beoordeeld. Studenten van de Basisopleiding worden van het eerste jaar tot en met het zesde jaar aan het eind van elk trimester beoordeeld.

Voor de theoretische vakken (kunstgeschiedenis, perspectief, anatomie, kleuren- en materiaal leer, fotografie en compositie) kan dat door middel van een toets, aanwezigheid en één of meerdere werkstukken.

De vakken tekenen, schilderen en beeldhouwen worden beoordeeld op basis van het in dat trimester vervaardigde werk. De docent kan cijfers toekennen aan de hand van de op de beoordelingsrapporten vermelde criteria, maar staat het ook vrij alleen een algemeen trimestercijfer toe te kennen. Dit trimestercijfer wordt op het eindrapport vermeld.
De docent deelt het resultaat van de beoordeling mee aan de student, en motiveert dit mondeling of schriftelijk.

Het cijfer wordt zonder overleg met andere docenten toegekend; de docent is de enige die voor dit cijfer ter verantwoording kan worden geroepen. Indien de student om welke reden dan ook meer dan dertig procent van de lessen afwezig is geweest, dan wordt het werk niet beoordeeld. Ten behoeve van de administratie wordt een kopie van de cijferlijsten en de schriftelijke motivatie door de docent aan het secretariaat overhandigd.

Iedere Dagopleiding student krijgt een studieadvies op het einde van het eerste tot en met derde jaar om te kijken of de student wordt toegelaten tot een hoger jaar. Gedurende het academiejaar wordt het studieadvies bepaald op grond van de trimestercijfers, de motivatie, de aanwezigheid, de progressie en het bereikte resultaat van het werk tijdens de opleiding. Het studieadvies is na het eerste jaar bindend. In het tweede en derde jaar niet. De verstrekte cijfers en het studieadvies worden jaarlijks middels een beoordelingsrapport aan de student gestuurd.

Iedere Basisopleiding student krijgt een studieadvies op het einde van het tweede en vierde jaar om te kijken of de student wordt toegelaten tot een hoger jaar. Het studieadvies is na het tweede jaar bindend. In het vierde jaar niet. De verstrekte cijfers en het studieadvies worden tweejaarlijks middels een beoordelingsrapport aan de student gestuurd.

De docenten adviseren hierin de directeur die dit studieadvies bepaald. Het kan hierdoor afwijken van de door de trimestercijfers gewekte verwachtingen. Bij een negatief advies kan de directie adviseren het jaar over te doen.

Tegen het uitgebrachte studieadviezen kan in beroep worden gegaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.
Het beroep moet binnen een termijn van een week, nadat de student in kennis is gesteld van het advies schriftelijk worden ingediend. Het beroep dient schriftelijk gemotiveerd te zijn. Het beroep wordt binnen een gestelde termijn van vier weken door de directie behandeld naar aanleiding van werkstukken en of toetsen.

Verder wordt het derde jaar voltijd en het vierde jaar deeltijd afgesloten met het tentamen (zie de tentamenregeling) en het eindexamenjaar wordt afgesloten met het eindexamen (zie de eindexamenregeling).

Als een student van de Basisopleiding wil doorstromen naar de Dagopleiding geldt dat na een positief studieadvies de student  op het eind van het tweede of vierde jaar kan worden toegelaten tot de dagopleiding.

Aan het eind van het tweede jaar basisopleiding worden zij toegelaten tot het tweede jaar dagopleiding.
Aan het eind van het vierde jaar basisopleiding worden zij toegelaten tot het derde jaar dagopleiding.
Aan het einde van het laatste jaar basisopleiding worden zij toegelaten tot het vierde jaar programma, zodat zij op het eind van het jaar deel kunnen nemen aan het tentamen wat, bij slagen, toelating geeft tot het eindexamen van de Wackers Academie.

Voor het succesvol afsluiten van de dagopleiding moet de student wel de op de academie aangeboden theoretische vakken gevolgd hebben. De student schrijft zich hiervoor in. Aan het volgen van dit pakket zijn extra kosten verbonden.