Toelatingsprocedure

Toelating, studieadviezen, overgang naar hogere jaren

1 Toelating
1.1 Na een oriënterend gesprek of een kennismakingsgesprek waarbij werk wordt getoond en je aangeeft wat je motivatie is om de opleiding te willen volgen is het eerste jaar voor iedereen toegankelijk.
1.2 Ongeacht niveau, vooropleiding of reeds gevolgde cursussen op de Wackers Academie begint iedereen in het eerste jaar.
1.3 Op voordracht van twee derde van de pedagogische vergadering – eind februari / begin maart – kunnen studenten van het eerste jaar worden toegelaten tot een hoger studiejaar. De pedagogische vergadering is hiertoe alleen bevoegd bij een minimale opkomst van 75% van de docenten.
1.4 Voor gemiste vakken kan vrijstelling worden aangevraagd bij de betreffende docent, die hiervoor – al dan niet – toestemming krijgt van de directeur. Mocht de student bepaalde vakken niet hebben gevolgd of hiervoor geen goed beoordelingsrapport van de Wackers Academie hebben gekregen, dan kan hij / zij buiten het studieprogramma extra lessen volgen. De student dient zich hiervoor in te schrijven.

2 Studieadviezen Pedagogische vergadering
2.1 Taak
2.1.1 De pedagogische vergadering brengt aan het eind van ieder studiejaar aan de student een positief of negatief studieadvies uit. Dit studieadvies wordt gemotiveerd. Bij een negatief advies kan de pedagogische vergadering adviseren het jaar over te doen.
2.1.2 Als de pedagogische vergadering de kans groot acht dat een negatief studieadvies zal worden gegeven aan een student, dan wordt deze student eind februari of begin maart een schriftelijk voorlopig studieadvies toegezonden.
2.1.3 Het studieadvies na het eerste jaar is bindend.
2.1.4 Na het tweede en derde jaar is het studieadvies niet bindend. De student besluit zelf het jaar over te doen of over te gaan naar het volgende jaar.
2.1.5 Voor de verplichte vakken perspectief, anatomie en kunstgeschiedenis dient een voldoende te worden gehaald.

2.2 Samenstelling, werkwijze
2.2.1 De pedagogische vergadering bestaat voor het eerste en tweede jaar tekenen schilderen uit alle docenten die in deze jaren lesgeven, voor het derde en vierde jaar tekenen schilderen uit alle docenten die in deze jaren lesgeven, en voor het eerste tot en met het vierde jaar tekenen beeldhouwen bestaat deze vergadering uit alle docenten die in deze jaren lesgeven.
2.2.2 De vergadering besluit door middel van stemmen. Bij het staken der stemmen heeft de directeur een stem.

3 Beroep
Tegen de door de pedagogische vergadering uitgebrachte studieadviezen kan in beroep worden gegaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.
3.1. Het beroep moet binnen een termijn van een week nadat de student in kennis is gesteld van het advies van de vergadering schriftelijk worden ingediend.
3.2. Het beroep dient schriftelijk gemotiveerd te zijn.