Algemene Voorwaarden

1 mei 2020

 

ALGEMEEN
1. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Zodra de inschrijving is ontvangen, is een overeenkomst met de Wackers Academie tot stand gekomen.
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de site vermelde activiteit(en).
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Wackers Academie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Wackers Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
7. De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
8. De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
9. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de Wackers Academie, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

 

INSCHRIJVEN
1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website.
2. Het is niet mogelijk om telefonisch of per mail in te schrijven.
3. Het is niet mogelijk een plek op een korte opleiding, basisopleiding, zomeratelier, masterclass, dagopleiding of andere activiteiten te reserveren.
4. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
5. De datum waarop de Wackers Academie de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
7. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Wackers Academie.
8. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
9. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, ook niet op een ander tijdstip of bij andere docenten.
10. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd.
11. Het is niet toegestaan aan lessen en – of activiteiten deel te nemen waarvoor met zich niet heeft ingeschreven via de website.
12. We houden bij de lessen rekening met de door de gemeente Amsterdam geadviseerde vakantieperiodes.

 

BETALEN
1. Betaling bij de Wackers Academie gebeurt bij inschrijving via de website.
2. Bij betaling via de website worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
3. Indien je wenst af te wijken van de betalingsprocedure dien je hierover contact op te nemen met het secretariaat. Tot dat de afspraken met betrekking tot de betalingsprocedure zijn afgerond kunnen wij de plaatsing voor de activiteit niet garanderen.
4. Bij blijvende (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de volledige betalingsverplichting voor de activiteit door de deelnemer.
5. Termijnbetaling. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de termijnen. Bij inschrijving wordt de eerste termijn voldaan. Maandelijks na inschrijving wordt de tweede tot en met vijfde termijn door de Wackers Academie geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling wordt geen uitstel verleend van de daarop volgende termijnen. Bij voortdurende niet tijdige betalingen zal het gehele resterende bedrag gevorderd worden.

 

ANNULERING EN WIJZIGINGEN VANUIT DE DEELNEMER

1. Met deelnemer wordt bedoeld een ieder die zich voor een activiteit heeft ingeschreven via onze website.
2. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Dit zonder opgave van redenen. Bij annulering na dit tijdstip (onafgezien de redenen) blijft de verplichting tot betaling van het volledige opleidingsgeld.
3. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na annulering wordt het lesgeld gerestitueerd.
4. Het staken van de studie. Bij het staken van de studie blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld. Ook als het lesgeld in termijnen wordt betaald.
5. Deelnemer kan binnen twee weken na aanvang van de activiteit waarvoor deelnemer is ingeschreven een verzoek indienen voor het wijzigen van de activiteit. Binnen twee weken besluit hierover de directie. Dit besluit is bindend.

 

ANNULERING EN WIJZIGINGEN VANUIT DE WACKERS ACADEMIE
1. Ongeveer twee weken voor de genoemde aanvangsdatum van de opleiding besluit de Wackers Academie of de opleiding door kan gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven!
2. Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor een opleiding te annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
3. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na annulering van uit de academie wordt het lesgeld gerestitueerd.
4. Bij de opleidingen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; bij wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten – studenten verzonden.

 

DEELNEMERS
1. Maximum 24 deelnemers per docent tenzij de website dit anders vermeld. In incidentele gevallen kan worden besloten om van het maximum aantal deelnemers af te wijken. In de praktijk ligt het aantal deelnemers lager dan het hierboven genoemde maximum.

 

PLAATSING
1. Je schrijft je in via onze website. Indien er geen plaats meer is kan je ons een bericht sturen.
2. Je wordt op een wachtlijst geplaatst en we nemen contact met je op als er een plek vrij is.
3. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de inschrijving. Je ontvangt hierover na inschrijving bericht.

 

INSCHRIJVING NA AANVANGSDATUM
1. Bij inschrijving na de aanvangsdatum van de cursus betaal je (mits de cursus doorgaat en er plek is) vanaf het moment van inschrijving. Deze niet gevolgde lessen worden na inschrijving gerestitueerd.

GEEN LESSEN
1. Tijdens nationale feestdagen vervalt de les.
2. Tijdens de Amsterdamse schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

 

LESUITVAL
1. Als een docent ziek is wordt, afhankelijk het moment van melding en van de beschikbaarheid van een collega, een vervanger gezocht. De les gaat altijd door, er kan bij afwezigheid van de docent zelfstandig gewerkt worden.
2. Bij de lessen waar er naar model gewerkt wordt kan het voorkomen dat een model zich ziek meldt. Afhankelijk van het tijdstip van melding en de aard van de lessen wordt een vervanger gezocht. Als dit niet mogelijk is gaat de les door met een aangepast programma.

Overmacht.
3. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, pandemieën, door de overheid opgelegde beperkingen en maatregelen, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Calamiteiten

5. Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Academie liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk.
6. De Academie zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist op een andere wijze onderwijs te geven.
7. Bij de door het KNMI afgegeven weeralarm code rood voor de regio vervallen alle lessen.
8. In alle voorgaande gevallen vindt geen restitutie, c.q. compensatie van lesgelden of lessen plaats.

 

STUDIEMATERIAAL
1. Het cursusgeld is exclusief de kosten voor benodigde teken/schilder/beeldhouwmaterialen.

 

GEGEVENSBESCHERMING
1. Alle door jou aan ons verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacyverklaring.

 

DISCLAIMER
1. De Wackers Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Lees meer