Tentamenreglement voor studenten eind derde of vierde jaar

De tentamenopdracht

1 Doel
1.1 Aan het eind van het derde studiejaar (voor deeltijdstudenten aan het eind van het vierde studiejaar) wordt de student de gelegenheid gegeven zijn/haar vaardigheden en vorderingen aan te tonen door deel te nemen aan een tentamen.
1.2 Studenten die slagen voor dit tentamen worden toegelaten tot het eindexamenjaar.
1.3 Studenten die niet slagen voor dit tentamen kunnen deelnemen aan het hertentamen.
1.4 Studenten die hun studie na het afleggen van het tentamen beëindigen, krijgen een getuigschrift van het resultaat toegestuurd.

2 Coördinatie
2.1 Het tentamen wordt door de directeur gecoördineerd.
2.2 De Wackers Academie stelt de student werkruimte en modeluren ter beschikking om aan de tentamenopdrachten te voldoen. De uren waarop modellen beschikbaar zijn worden bepaald door de tentamencoördinator, in overleg met de tentamenkandidaten.

3 Voorwaarden voor deelname
3.1 Voor deelname aan het tentamen moet de student, door middel van een beoordelingsrapport, aantonen de volgende op de Wackers Academie gevolgde vakken met voldoende resultaat te hebben gehaald: perspectief, anatomie en kunstgeschiedenis.
3.2 Deze beoordelingsrapporten worden aan het eind van ieder studiejaar verstrekt.
3.3 Verder dient de student een korte scriptie in geprinte versie in te leveren.
3.4 De scriptie bestaat uit een titelpagina, een pagina waarin gemotiveerd wordt waarom dit onderwerp is uitkozen, een inhoudspagina, minimaal 5 en maximaal 10 pagina’s A4 formaat tekst, al dan niet aangevuld met afbeeldingen en een opgave van de literatuurbronnen. Uit de volgende onderwerpen mag gekozen worden: een kunstenaar (beeldhouwer – schilder), een periode of groepering, een schilder- of beeldhouwtechniek.
3.5 De scriptie wordt niet beoordeeld.

4 Duur
4.1 De student wordt gedurende de tentamenperiode (ongeveer twee maanden) in de gelegenheid gesteld zelfstandig de werkstukken te vervaardigen.
4.2 Uitsluitend deze tijdens de tentamenperiode vervaardigde werkstukken kunnen ter beoordeling worden aangeboden.

5 Tentamen tekenen schilderen
5.1 Het praktische gedeelte van dit tentamen bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:
5.1.1 Model: 2 staande, 2 zittende, 2 liggende uitgewerkte figuurstudies ten voeten uit op het formaat 80 x 110 in minimaal 2 verschillende tekenmaterialen. Schilder ook 2 studies waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waarop deze opdracht wordt getoetst: stand, anatomie, verhoudingen, plaatsing, toon en vorm (minimaal met zwart, wit en midden grijs).
5.1.2 Portret: van 3 verschillende modellen ieder 3 kopstudies (profiel, en face en driekwart) en 2 studies tot en met de handen. Schilder ook 2 studies waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waaraan deze opdracht wordt getoetst: gelijkenis, anatomie, verhoudingen, plaatsing en vorm.
5.1.3 Twee stillevens: van minimaal 5 voorwerpen, 5 verschillende composities. Werk 2 van deze 10 composities uit in een schildertechniek waarvan minimaal 1 in olieverf. Criteria waarop deze opdracht wordt getoetst: perspectief, plaatsing, verhouding en compositie.
5.1.4 Kopie: teken een schetsboek (c.a. A4 formaat) vol met studies naar beeldhouwwerk en of schilderijen. Let op compositie en licht donker. Maak 4 meer uitgewerkte studies op papier (50 x 65) in houtskool. Beperk je tot een door jou uitgekozen kunstenaar of genre. Maak ook een olieverfstudie. De vereiste criteria zijn verhouding, compositie, tonaliteit en onderzoek.
5.1.5 Locatie (interieur – landschap – stadsgezicht): maak 5 schilderijen in olieverf op locatie, formaat min. 20 x 30 cm, max. 75 x 90 cm. Dit onder bijvoeging van 2 schetsen waaruit blijkt dat perspectief wordt beheerst. De vereiste criteria zijn ruimtelijkheid en compositie.

Tentamencommissie
1 Doel
1.1 De tentamencommissie beoordeelt het werk van de tentamenkandidaten op grond van de geldende tentamenopdracht en de hierin vastgestelde criteria. Bij voldoende resultaat laat de Wackers Academie de tentamen kandidaat toe tot het eindexamenjaar.

2 Samenstelling
2.1 De tentamencommissie bestaat uit vier docenten van de Wackers Academie.
2.2 Alle leden van de commissie worden benoemd door de directeur op een daarvoor toereikende enkelvoudige voordracht van de docentenvergadering.

3 Taak
3.1 De tentamencommissie beoordeelt het werk van iedere tentamenkandidaat afzonderlijk. Zij houdt hierbij per student de volgende procedure aan:
3.1.1 Ieder commissielid brengt voor ieder tentamenonderdeel een positieve dan wel negatieve stem uit. Het commissielid laat zich hierbij door de voor iedere tentamenonderdeel geldende criteria leiden. Het tentamenonderdeel wordt in zijn geheel beoordeeld.
3.1.2 De tentamenonderdelen en hun criteria waarop beoordeeld wordt zijn beschreven in de tentamenopdracht onder punt 5.1 en 6.1.
3.1.3 Indien er meer positieve dan negatieve stemmen uitgebracht zijn, is de student geslaagd voor een tentamenonderdeel. Zo niet, dan slaagt hij of zij hier niet voor. Dit geldt ook in geval dat de stemmen staken.
3.1.4 Als de student voor een meerderheid van de tentamenonderdelen is geslaagd, is hij / zij geslaagd voor het tentamen.
3.1.5 Niet geslaagde studenten kunnen deelnemen aan het hertentamen.
3.1.6 Dit hertentamen zal worden afgenomen door de tentamencommissie en zal plaats vinden kort na aanvang van het academisch jaar.
3.1.7 Voor het hertentamen dient nieuw werk te worden ingeleverd.
3.1.8 Het hertentamen betreft alle onderdelen van het tentamen.
3.1.9 De conclusie (geslaagd of niet geslaagd) wordt per onderdeel schriftelijk meegedeeld.
3.1.10 Tevens dient de commissie haar oordeel schriftelijk te motiveren.
3.1.11 De commissie treed gezamenlijk op.
3.1.12 De commissie geeft gen commentaar op de ingebrachte onderdelen, zij is enkel bevoegd tot het beoordelen.

Eindexamenopdracht

1 Toelating
1.1. Studenten van de Wackers Academie worden tot het eindexamen toegelaten indien zij geslaagd zijn voor het tentamen in het jaar voorafgaand aan het eindexamenjaar, of als zij geslaagd zijn voor het hertentamen aan het begin van het eindexamenjaar.
1.2. Studenten die na het behalen van het tentamen hun studie tijdelijk hebben gestaakt dienen de tentamen- of hertentamencommissie nieuw werk ter beoordeling voor te leggen.
1.3. Eindexamenkandidaten dienen een praktijkdocent van de Wackers Academie als begeleider te hebben.
1.4. Dit dient bij de inschrijving schriftelijk te worden bevestigd door de begeleider en door de eindexamenkandidaat.

2 Begeleiding
2.1. Iedere eindexamenkandidaat krijgt voor de duur van het eindexamenjaar één van de door hem / haar gekozen docenten toegewezen, die de student individueel begeleidt. De begeleider geeft de eindexamenkandidaat dus niet individueel les.
2.2. De begeleiding heeft de vorm van wekelijkse of tweewekelijkse werkbesprekingen in het gebouw van de Wackers Academie. Per week is een half uur werkbespreking voorzien.
2.3. Op schriftelijk verzoek van de eindexamenkandidaat en zijn / haar begeleider kunnen werkbesprekingen elders plaats vinden.
2.4. Tot twee weken na de onder punt 5 beschreven visitatie kunnen eindexamenkandidaat en begeleider gezamenlijk de directie van de Wackers Academie verzoeken de begeleiding van de kandidaat aan een andere docent over dragen.

3 Werkstukken
3.1. Voor het eindexamen dienen uit de volgende lijst twee genres te worden gekozen:
– het stilleven
– het portret
– de menselijke figuur
– het dier
– het landschap, stadsgezicht of interieur
3.2. De werkstukken moeten voor de eindexamenjury worden aangeleverd op geschikte formaten.
3.3. Voor het eindexamen tekenen – schilderen dienen de werkstukken in minimaal twee teken/schilder materialen te worden uitgevoerd, te kiezen uit o.a. olieverf, acryl, tempera, aquarel en pastel.
3.5. De werkstukken dienen voor de eindexamenjury te worden gepresenteerd onder bijvoeging van:
– voorstudie tekeningen (houtskool, krijt of penseel).
– schetsboeken met o.a. studies naar schilderijen en/of beeldhouwwerken.
– een selectie van tijdens het eindexamenjaar getekende model- en portretstudies.
– een selectie van werkstukken uit het voorlaatste studiejaar, waaronder model- en portretstudies.

4 Faciliteiten
4.1. De eindexamenkandidaat wordt geacht in een eigen atelier te werken.
4.2. In beginsel stelt de Wackers Academie, behoudens bijzondere omstandigheden, een eindexamenkandidaat op schriftelijk verzoek gemeenschappelijke werkruimte ter beschikking; enkel te gebruiken op door de Academie vastgestelde tijdstippen.
4.3. De eindexamenkandidaat wordt geacht regelmatig naar model te tekenen. De Wackers Academie geeft hier, op een door haar gekozen tijdstip, minimaal drie uur per volle lesweek gelegenheid voor.
4.4. In de loop van het eindexamenjaar worden er met de kandidaten een aantal gesprekken gehouden met betrekking tot het verloop van het eindexamen.

5 Visitatie
5.1. Medio januari vindt de tussentijdse beoordeling plaats. Hiertoe dienen eindexamenkandidaten hun werk voor te leggen aan alle docenten van de Wackers Academie.
5.2. De conclusie van deze tussentijdse beoordeling wordt schriftelijk meegedeeld.
5.3. Tevens geeft iedere aanwezige docent persoonlijk commentaar en/of advies.
5.4. Deze zogenaamde visitatie heeft een indicatieve functie. Aan het oordeel van deze visitatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Eindexamen: jury en diploma

1 Jury
1.1. Het eindexamen wordt afgenomen door een jury.
1.2. De jury bestaat voor de helft uit docenten van de academie en voor de helft uit externe kunstenaars, die achter het onderwijsprofiel van de academie staan. Zo mogelijk hebben de externe leden onderwijservaring. In totaal bestaat de jury uit een even aantal leden van ten minste vier.
1.3. Alle leden worden benoemd door de directeur op een daarvoor toereikende enkelvoudige voordracht van de docentenvergadering, die tot deze voordracht besluit door een meerderheid van stemmen.
1.4. De namen van de juryleden worden vanaf zes tot uiterlijk vier weken voor de jurering op verzoek van de kandidaten bekend gemaakt. Tot uiterlijk vier weken voor de jurering kunnen eindexamenkandidaten schriftelijk bezwaar maken tegen de samenstelling van de jury.
1.5. De jury wordt voorgezeten door de directeur van de Wackers Academie, of door een gedelegeerde van de directeur.
1.6. De voorzitter streeft ernaar de juryleden tot een eenstemmig of met meerderheid van stemmen genomen oordeel te laten komen, waarbij de voorzitter zich onthoudt van stemming. Slechts indien de juryleden niet op deze wijze tot een oordeel kunnen geraken heeft de voorzitter een beslissende stem.
1.7. De kandidaten krijgen per omgaande het resultaat van de jurering toegezonden. Het jury rapport met de motivatie uiterlijk voor de diploma uitreiking. Voor niet geslaagde kandidaten wordt er uiterlijk twee weken na jurering een mondelinge toelichting gegeven aan de hand van de werkstukken door de voorzitter al dan niet bijgestaan door een of meerdere juryleden.

2 Diploma
2.1. De directeur overhandigt diegenen die het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd het einddiploma en het juryrapport van de eindexamencommissie. Dit vindt plaats tijdens een speciale, openbare bijeenkomst in het academiegebouw.
2.2. De rapporten/beoordelingen van de eindexamen jury liggen op het secretariaat ter inzage.
2.3 Gezien het feit dat de Wackers Academie een particuliere opleiding is, is het diploma niet wettelijk erkend.

3 Expositie
3.1. Van iedere geslaagde eindexamenkandidaat wordt een aantal werkstukken opgenomen in de gebruikelijke openbare eindexamententoonstelling van de Wackers Academie.
3.2. De tentoonstelling wordt samengesteld door een door de academie aangestelde curator uit de door de eindexamencommissie daartoe geselecteerde werkstukken.
3.3. Op de eindexamen expositie worden de exposanten in de gelegenheid gesteld hun werk te verkopen.

4 Aansprakelijkheid
4.1. Voor schade aan werkstukken die ter beschikking waren gesteld ten behoeve van het eindexamenprogramma is de Wackers Academie niet aansprakelijk.

5 Beroep
5.1. Beroep kan uitsluitend worden aangetekend op grond van procedurefouten. Beroep op het artistieke oordeel van de jury is niet mogelijk.
5.2. Een dergelijk beroep wordt gericht aan de voorzitter van het bestuur van de Wackers Academie.
5.3. Correspondentie betreffende het eindexamen, al dan niet betreffende het instellen van beroep bij de voorzitter van het bestuur van de Wackers Academie, dient altijd gezonden te worden naar het adres van de Wackers Academie.