Huisreglement

Wackers Academie

 

Huisregels 2016 – 2017

 

 1. Toegankelijkheid
  1.1. De academie is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.45 uur, zondag van 13.00 tot 16.45 en ´s avonds maandag t-m donderdag van 18.30 tot 22.00 uur.
  1.2. De studenten dienen zelf zorg te dragen voor sluitingstijd de academie te verlaten.
  1.3. Buiten deze tijden is de academie niet toegankelijk voor studenten, ook niet indien er andere activiteiten plaatsvinden.
  1.4. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 

 1. Secretariaat

2.1. Het secretariaat is geopend op maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 – 13.00 uur, om de week op zaterdag van 13.00 – 17.00 uur.

2.2. Het is studenten niet toegestaan gebruik te maken van de voorzieningen van het secretariaat. Het is ook niet toegestaan van voorzieningen in de kantine naast het secretariaat gebruik te maken.

2.3. De student stelt zich voor aanvang van de les op de hoogte van mededelingen op het mededelingenbord bij het secretariaat.

 

 1. Lestijden

3.1. De lestijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur voor de dag academie en van 19.00 tot 22.00 uur voor de avondacademie.
3.2. De studenten dienen op tijd, dus voor de aanvang van de les, aanwezig te zijn.
3.3. Er is koffiepauze tijdens de lessen: ’s ochtends van 10.50 uur tot 11.10 uur, ’s middags van 14.50 uur tot 15.10 uur, ’s avonds van 20.20 uur tot 20.40 uur.

 

 1. Absentie

4.1. Absentie (ook in geval van ziekte) moet tijdig gemeld worden aan het secretariaat. Het secretariaat informeert hierover de docent die een absentielijst bijhoudt.
4.2. Studenten die meer dan 30% afwezig zijn kunnen niet worden beoordeeld.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1. De Wackers Academie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals tekeningen, schilderijen of beeldhouwwerk.
5.2. Het door onachtzaamheid of opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van de Wackers Academie (ezels, bokken, deuren, muren enzovoorts) komt voor de rekening van de desbetreffende student. De student zal voor schade aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Roken

6.1. De Wackers Academie is een rookvrij gebouw.

 

 1. Lokaalgebruik

7.1. Er mogen tijdens de lessen geen radio’s, MP3 spelers, ipods en/of mobiele telefoons worden gebruikt. Mobiele telefoons dient men tijdens de lessen uit te schakelen.
7.2. In verband met brandgevaar is het niet toegestaan zelf koffie of thee te zetten. Iedereen kan gebruik maken van de koffieautomaat in de kantine of een thermoskan van huis meenemen. De koffieautomaat accepteert muntgeld en geeft ook wisselgeld terug (grijze knop indrukken).
7.3. Het is niet toegestaan op muren en/of deuren te schrijven of schilderen. Met betrekking tot het prepareren van doek en/of paneel dient men voor de vloer beschermende maatregelen te nemen.
7.4. De studenten zijn verplicht bij het einde van de les gebruikte bekertjes, lesmaterialen (verf, terpentine, papier) op te ruimen, het atelier opgeruimd en bezemschoon achter te laten. Tekenezels of boetseerbokken dienen aan de rand van het atelier te worden opgesteld. Tekenplanken dienen van de ezels te worden gehaald. Lokalen worden door dag– en avondacademie gebruikt. Opgeruimd achterlaten voorkomt veel ergernis over en weer. Lokalen kunnen bovendien alleen worden schoongemaakt als zij opgeruimd zijn.
7.5. Alle stillevens dienen op het eind van de lesdag te worden opgeborgen. In uitzonderlijke gevallen kan de docent vragen een stilleven opstelling te laten staan. Hij/zij vraagt hiervoor toestemming aan de directie.
7.6. Modelkacheltjes en verlengsnoeren dienen te worden opgeborgen. Slechts één kacheltje per model gebruiken in verband met overbelasting van de zekeringen.

7.7. Het is niet toegestaan te fotografen in de lokalen. Het is ook niet toegestaan modellen te fotografen. Indien nodig voor les- of publiciteitsdoeleinden besluit de directie hierover.

 

 1. Werkstukken en materialen
  8.1. Werkstukken die af zijn dienen mee naar huis te worden genomen.
  8.2 De Wackers Academie stelt geen materiaal ter beschikking (klei / papier etc.)
  8.3. Op de laatste dag van een beeldhouwtrimester worden de werkstukken in klei gedocumenteerd en afgebroken. Klei of werkstukken kunnen mee naar huis worden genomen. Achtergebleven klei dient schoon en in kleine stukken in de kleikisten te worden opgeborgen. Achtergebleven objecten van klei worden weggegooid.
  8.4. Alles (werkstukken, mappen, verf, paletten, potjes) wat rondslingert wordt weggegooid.
  8.5. Elke dagopleiding student krijgt één lade tot zijn / haar beschikking. Een student basis opleiding deelt een lade met een andere student. Iedere korte opleiding heeft recht op twee gezamenlijke lade´s.
  8.6. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een locker te huren.
  8.7. Aan het eind van het academiejaar wordt al het werk of materiaal dat nog op de academie aanwezig is (ook in lockers of ladekasten) eigendom van de Wackers Academie. Het wordt vervolgens bij het grofvuil gezet.

8.8. Der student draagt er zelf zorg teken- en schildermaterialen bij zich te hebben. Onder andere voldoende lappen, een rol goed absorberende keukenpapier,  voor het schoonvegen van penselen en penselen, potjes voor het spoelen van penselen, voor oplosmiddelen, bordjes en paletten.

8.9. De in de lokalen aanwezige papier dispensers dienen enkel voor het afdrogen van handen.

 

 1. Oplosmiddelen en verf
  9.1. Potjes met kleine hoeveelheden terpentine kunnen op de academie bewaard worden, mits in een locker en voorzien van de naam van de student en een duidelijke vermelding “PEUT”.
  9.2. Er mag alleen reukloze terpentine gebruikt worden bij de schilderlessen.
  9.3. De student dient zelf zorg te dragen voor een verantwoorde verwerking van klein chemisch afval.

9.4. Het is uitsluiten toegestaan in de openlucht werkstukken te fixeren. Hiertoe is er gelegenheid in de tuin op het dakterras.

 

 1. Tekenpapier

10.1 Tekenpapier is te koop op de academie naast het secretariaat.

10.2 Enkel de docent of het secretariaat kan toegang verlenen tot deze ruimte.

10.3 Papier dient altijd ter plekke worden afgerekend. Er kan niet op krediet gekocht worden.

10.4 Er is schetspapier, tekenpapier, olieverf papier, aquarel papier en schilderkarton te koop.

10.5 Overige materialen zoal papierklemmen, houtskool e.a. moet de student zelf meenemen.

 

HET ACADEMIEJAAR
Trimesters
Op de Wackers Academie is het academiejaar verdeeld in drie periodes. Per trimester wordt voor een bepaald vak een docent ingeroosterd. Zodoende krijgen studenten van zo veel mogelijk verschillende docenten les. Kunstgeschiedenis is hierop een uitzondering.

 

Vakanties
De Wackers Academie volgt de door de gemeente Amsterdam vastgestelde schoolvakanties. Gedurende de vakanties is het niet mogelijk om op de academie te werken.

 

Lesplan
Tijdens de eerste les deelt de docent zo helder mogelijk het lesdoel aan de studenten mee. Een globaal overzicht van dit lesdoel staat in het lesplan. Tevens bevat het lesplan de te gebruiken materialen. Deze materiaallijst kan afwijken van de algemene lijst op de website. Het lesplan is voor iedereen studenten en docenten in te zien.

 

Verslag
Een verslag is een korte evaluatie van het trimester door de student. In dit verslag kan staan wat het lesdoel was, of de lesstof het goede middel is geweest om dit doel te bereiken, hoe de student zelf gefunctioneerd heeft, en hoe deze het functioneren van de docent ervaren heeft. Dit alles, of meer, dient op een vel A4 zowel bij de docent als bij de administratie te worden ingeleverd.
Alle studenten dienen ieder trimester voor elk vak of iedere les een verslag te schrijven, en deze in te leveren vóór het einde van het trimester.

 

 

Evaluatie

Om inzicht te krijgen in het onderwijs wat wij bieden kunnen studenten na ieder trimester, lesonderdeel hun mening geven op het functioneren van de docent. Met deze informatie kunnen wij in de toekomst klachten voorkomen. Bij het secretariaat stellen wij standaard evaluatie formulieren ter beschikking.

 

Beoordeling
Aan het eind van elk trimester wordt de student beoordeeld. Voor de theoretische vakken – kunstgeschiedenis, perspectief, anatomie – kan dat door middel van een toets. De vakken tekenen, schilderen en beeldhouwen worden beoordeeld op basis van het in dat trimester vervaardigde werk. De docent kan cijfers toekennen aan de hand van de op de beoordelingsrapporten vermelde criteria, maar staat het ook vrij alleen een algemeen trimestercijfer toe te kennen. Dit trimestercijfer wordt op het eindrapport vermeld.
De docent deelt het resultaat van de beoordeling mee aan de student, en motiveert dit schriftelijk. Het cijfer wordt zonder overleg met andere docenten toegekend; de docent is de enige die voor dit cijfer ter verantwoording kan worden geroepen. Indien de student om welke reden dan ook meer dan dertig procent van de lessen afwezig is geweest, dan wordt dat door de docent met een nul beoordeeld. De cijferlijsten worden ieder trimester op de gang opgehangen. Ten behoeve van de administratie wordt een kopie van de cijferlijsten en de schriftelijke motivatie aan de studiecoördinator overhandigd.
Tijdens de pedagogische vergadering wordt het studieadvies bepaald, mede op grond van de cijfers. Het kan hierdoor afwijken van de door de trimestercijfers gewekte verwachtingen. Verder is het bekend dat sommige docenten gemiddeld hogere of lagere cijfers geven.

 

Eindbeoordeling
Aan het eind van het academiejaar wordt middels een studieadvies beoordeeld of de student tot een hoger jaar toegelaten wordt. Het studieadvies wordt uitgebracht door de pedagogische vergadering. De studenten krijgen een beoordelingsrapport toegestuurd. De beoordeling is voor de dag academie jaarlijks, voor de student basis opleiding tweejaarlijks.

 

Zomeropdracht
Samen met het studieadvies wordt een taak voor de zomerperiode, de zomeropdracht, aan de studenten gestuurd. De zomeropdracht wordt na aanvang van het academisch jaar beoordeeld, en wordt bij het studieadvies als ‘vierde trimester’ voor het komende studiejaar meegewogen.

 

ORGANISATIE
Bestuur
De Wackers Academie is een stichting zonder winstoogmerk, met als doelstelling het geven van kunstonderwijs. Zoals iedere stichting wordt ook deze bestuurd door een bestuur, dat minimaal vijf en maximaal zeven leden telt. Tot de taken van het bestuur behoren onder andere het uitstippelen van het beleid, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het benoemen van werknemers.
De huidige voorzitter is Annabelle Birnie.
Post voor het bestuur dient ten allen tijde aan het adres van de academie te worden gericht.

 

Directie
Het bestuur van de stichting stelt volgens de statuten van de stichting een directeur aan, die de dagelijkse gang van zaken van de Wackers Academie op zich neemt. De directeur wordt geassisteerd door een (of meerdere) administratieve medewerker(s), iemand die verantwoordelijk is voor de pr en promotie en een boekhoudster.
De directeur kan zich ten allen tijde laten adviseren door ad hoc commissies, benoemd door het bestuur.

 

Docenten
De lessen worden verzorgd door circa twintig docenten. De informatie uitwisseling tussen directie en docenten vindt onder andere plaats middels docentenvergaderingen. Daarnaast zijn er pedagogische vergaderingen, waarin o.a. de studieprogramma’s en vorderingen van de studenten van de academie worden besproken.

 

Voor het academiejaar 2016 – 2017 zijn de volgende docenten ingeroosterd:
Lennaart Allan, Joost de Bie, Irma Braat, Rachel Dieraert, Luk van Driessche, Sam Drukker, Ramaz Goiati, Jim Harris, Bart Holt, Raymond Huisman, Jaap Nijstad, Benn Schröer, Gyula Somos, Patricia Spoelder, Chiel Vluggen, Loes Verbeek, Robert Vorstman, Maarten Welbergen en Tatyana Yassievitch.

 

Toegangspas tot de academie
Gebruik toegangspas Wackers Academie

Studenten en cursisten zijn verplicht een toegangspas van de Wackers Academie te gebruiken.

1. De toegangspas blijft eigendom van de Wackers Academie.
2. Gebruikers van de toegangspas verklaren kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en het hiermee eens te zijn.
3. Het gebruik is strikt persoonlijk, de pas is niet overdraagbaar.
4. U krijgt een blanco pas. Gelieve deze niet te beschrijven.
5. Uw toegangspas is geldig vanaf een half uur voor aanvang van de les tot het einde van de les, uitsluitend op de dagen dat u lessen volgt.
6. Studenten die meerdere opleidingen volgen kunnen de geldigheid van hun pas op het secretariaat laten aanpassen.
7. Ieder verlies, vermissing of diefstal dient per omgaande te worden gemeld, zodat de pas onklaar kan worden gemaakt. Bij oneigenlijk gebruik wordt de bij ons geregistreerde houder van de pas aansprakelijk gesteld voor alle mogelijke schade, tenzij vermissing bij ons is gemeld.
8. Bij oneigenlijk gebruik, of het niet tijdig retourneren van de pas wordt de pas onklaar gemaakt en vervalt de borg.
9. Na verlies of vermissing dient u een nieuwe pas aan te vragen en de borg opnieuw te betalen.
10. Uw toegang wordt automatisch geregistreerd, deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
11. De pas dient aan het eind van de gevolgde opleiding c.q. het opleidingsjaar te worden geretourneerd in een envelop met uw naam en rekeningnummer.
12. Studenten die de opleiding wensen te vervolgen behouden hun pas die in het nieuwe academiejaar weer wordt geactiveerd.
13. Niet geretourneerde passen worden onklaar gemaakt, hierbij vervalt de borg.
14. De borg is vastgesteld op € 10,-.
15. De borg wordt terugbetaald bij teruggave van een blanco pas aan het eind van iedere (korte) opleiding.

16. Uw docent int de borg tijdens de eerste les en geeft u de week erna uw pas. Tijdens openingstijden van het secretariaat kunt u daar ook terecht voor uw toegangspas.

 

Verhuur lockers

1. De Wackers Academie stelt lockers ter beschikking aan de studenten om studenten de mogelijkheid te bieden teken-, schilder- of beeldhouwmaterialen veilig in op te bergen en om het steeds terugkerend probleem van verloren voorwerpen, vandalisme en kleine diefstallen te vermijden.
2. De lockers zijn eigendom van de Wackers Academie en worden per jaar aan de studenten verhuurd.
3. De huur van een locker bedraagt € 20,- per academiejaar, ook als je slechts een gedeelte van het jaar een locker wilt huren.
4. Er wordt een borg gerekend van € 10,- per locker. Voor de verhuur van lockers kan je terecht bij het secretariaat tijdens openingstijden.
5. Retour borg: aan het eind van het jaar lever je locker schoongemaakt en leeg op, stop je de sleutel in een envelop voorzien van je naam en je bankrekeningnummer, welke je bij de administratie achterlaat. De academie stort de borg uiterlijk binnen 10 werkdagen retour.
6. Als je locker niet schoon wordt achtergelaten vervalt het retourneren van de borg. Dit is ter beoordeling aan de administratie van de academie.
7. Bij verlies van een sleutel kan voor € 10,- een nieuwe sleutel worden aangevraagd. Voor een verlies van een sleutel is er een meldplicht.
8. In de lockers mogen alleen materialen en voorwerpen die betrekking hebben op het onderwijs bewaard worden.
9. Het is niet toegestaan etenswaren in de lockers te bewaren.
10. Het gebruik van een locker is strikt persoonlijk. De huur en de sleutel mogen niet aan derden worden overgedragen.
11. De Wackers Academie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de inhoud van de lockers.

12. Bij twijfel over de wijze van gebruik heeft de Wackers Academie het recht om te controleren d.m.v. een reservesleutel, al of niet in het bijzijn van de huurder.
14. Bij beschadiging worden de kosten van herstel van de locker afgetrokken van de borg, en het resterende bedrag wordt verhaald op de huurder.
15. Bij het huren van een locker verklaart huurder het eens te zijn met de regeling verhuur lockers.